15.01.2023

Zakonsko obvezen HACCP in redno usposabljanje

Pozdravljeni,
pogosto dobivamo vprašanje: "Kje piše, da moram, kot nosilec živilske dejavnosti, imeti HACCP in letni plan usposabljanja za zaposlene?" Kot odgovor na to pogosto zastavljeno vprašanje smo vam pripravili kratko pojasnilo in navedli pravno podlago, ki to od vas zahteva. 
Sistem HACCP (angl. Hazard Analysis Critical Control Point) je preventivni sistem, ki omogoča oceno, ukrepanje in nadzor nad dejavniki tveganja. Namen HACCP sistema je predvideti možne zaplete pri zagotavljanju varne hrane in jih preprečiti. HACCP sistem mora biti vpeljan v celotni verigi od vil do vilic.Higiena in dobra higienska praksa (DHP) pa pri tem predstavljata nepogrešljivo osnovo za izvajanje.

Sistem HACCP je obvezen za vse nosilce živilske dejavnosti (NŽD) po SLO Zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) in EU Uredbi (ES) št. 852/2004 o higieni živil.
V obeh (ZZUZIS in Uredbi o higieni živil) je tudi izrecno zapovedana - zapisana ustrezna usposobljenost zaposlenih za delo z živili ter frekvenca izvedenih usposabljanj v obliki letnega plana (za interpretacijo glejte smernice za gostinstvo in turizem, str. 24). Inšpektor lahko odredi, da se z dela odstranijo osebe, ki delajo neposredno v proizvodnji in prometu z živili in pitno vodo, če med drugim (zdravstveno stanje, delovna obleka), niso usposobljeni za delo z živili - glej ZZUZIS. V primarni proizvodnji se namesto sistema HACCP (ki kot tak, za to ni obvezen, je pa po uredbi priporočljiv) uporablja in izvaja DHP (ta je obvezna) – glej prilogo I. Uredbe o higieni živil.
Povezave do omenjene zakonodaje in smernic:
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1381Uredba (ES) št. 852/2004 o higieni živil: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:SL:PDFSmernice dobre higienske prakse za gostinstvo in turizem (2010): https://www.cpv.si/upload/1347434016505036208fbef_HACCP-SMERNICE-DHP-Gostinstvo.pdf
Upamo, da vam naš zapis koristi. Zelimo vam lep preostanek dneva, 
ekipa e-akademije

Ostale novice